Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, acties en aanbiedingen van of namens Watersportbedrijf Nautic.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn.

Prijzen.

 1. Alle prijzen die Watersportbedrijf Nautic hanteert voor zijn producten of diensten zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele extra kosten.
 2. Alle prijzen die Watersportbedrijf Nautic hanteert en kenbaar heeft gemaakt, kunnen ten allen tijden gewijzigd worden.

Reserveringen, annulering, beëindiging en betaling.

 1. Reserveringen zijn definitief wanneer 50 procent van het totaal bedrag van de desbetreffende factuur betaald is.
 2. Wanneer reserveringen binnen 48 uur van afgesproken tijdstip geannuleerd worden, heeft de klant geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. 
 3. Betaling dient vooraf van de activiteit volledig voldaan te zijn.
 4. Wanneer 1 van de mondelingen en/of schriftelijke afspraken niet wordt nagekomen door klant kan de activiteit onmiddellijk beëindigd worden door Watersportbedrijf Nautic. In geen enkel geval kan de klant aanspraak maken op het reeds betaalde bedrag.

Uitvoering van de overeenkomst.

 1. Watersportbedrijf Nautic voert de activiteit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Watersportbedrijf Nautic heeft het recht om de activiteit/dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Watersportbedrijf Nautic tijdig kan beginnen aan de activiteit van de overeenkomst.
 4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Watersportbedrijf Nautic tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de activiteit komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de klant.
 5. Activiteiten gaan altijd door mits Watersportbedrijf Nautic dit verantwoordelijk vind. Op het moment dat Watersportbedrijf Nautic beslist dat een activiteit niet door kan gaan wordt deze in overleg verplaatst. 
 6. Indien door een overmacht situatie Watersportbedrijf Nautic activiteiten afgesproken met een klant niet door kunnen gaan, worden deze in overleg verplaatst.
 7. Voor de start van de activiteit dient iedereen die deelneemt aan de activiteit een eigenrisico formulier ingevuld en ondertekend te hebben en zich gedurende de activiteit aan dit formulier, gemaakte afspraken en instructies van Watersportbedrijf Nautic te houden.

Aansprakelijkheid.

 1. Watersportbedrijf Nautic is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die een klant lijdt, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Watersportbedrijf Nautic aansprakelijk is, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeengekomen overeenkomst.
 3. Watersportbedrijf Nautic is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst , gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Watersportbedrijf Nautic aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *